top of page
POLITYKA PRYWATNOSCI

Cieszymy sie, ze zainteresowales sie nasza firma. Kierownictwo spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH bardzo powaznie traktuje ochrone danych osobowych. Korzystanie ze stron internetowych spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH jest zasadniczo mozliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku gdy osoba, której dane dotycza, chcialaby skorzystac ze szczególnych uslug naszej firmy za posrednictwem naszej strony internetowej, wówczas moze zajsc koniecznosc przetwarzania danych osobowych. Jezeli przetwarzanie danych osobowych jest koniecznie, a w odniesieniu do takowego przetwarzania brakuje podstaw prawnych, zazwyczaj uzyskujemy uprzednio zgode osoby, której dane dotycza.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail czy numeru telefonu osoby, której dane dotycza, odbywa sie zawsze zgodnie z ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych i przy uwzglednieniu obowiazujacych krajowych regulacji prawnych w sprawie ochrony danych osobowych odpowiednich dla siedziby MPU-Beratung Birgitt May GmbH. Celem niniejszej polityki prywatnosci jest podanie do wiadomosci publicznej rodzaju, zakresu i przeznaczenia gromadzonych przez nas, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotycza, informowane sa w niniejszej polityce prywatnosci o przyslugujacych im prawach.
Spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH przedsiewziela jako administrator danych liczne srodki techniczne i organizacyjne, aby zapewnic jak najwyzsze bezpieczenstwo danych osobowych przetwarzanych za posrednictwem niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak przy transferze danych poprzez siec internetowa zasadniczo zachodzi ryzyko wystapienia luk w systemie bezpieczenstwa. Z tego wzgledu kazda osoba, której dane dotycza, ma mozliwosc przekazania nam swoich danych osobowych, korzystajac z alternatywnych dróg komunikacji, np. telefonicznie.

 

1. De­fi­ni­cje po­jec

Polityka prywatnosci spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH wykorzystuje pojecia zastosowane przez europejskich prawodawców w ogólnym rozporzadzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza polityka prywatnosci powinna byc czytelna i zrozumiala dla opinii publicznej oraz naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnic, chcielibysmy wpierw objasnic zastosowane pojecia.

W niniejszej polityce prywatnosci stosujemy miedzy innymi nastepujace pojecia:

 

a) da­ne oso­bo­we

Dane osobowe oznaczaja informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotycza”). Mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która mozna bezposrednio lub posrednio zidentyfikowac, w szczególnosci na podstawie identyfikatora takiego jak imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczególnych czynników okreslajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub spoleczna tozsamosc osoby fizycznej.

 

b) oso­ba, któ­rej da­ne do­ty­cza

Osoba, której dane dotycza, to zidentyfikowana lub mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane przez administratora.

 

c) prze­twa­rza­nie

Przetwarzanie oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub laczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

d) ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszlego przetwarzania.

 

e) pro­fi­lo­wa­nie

Profilowanie oznacza dowolna forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególnosci do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.

 

f) pseu­do­ni­mi­za­cja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie mozna ich bylo juz przypisac konkretnej osobie, której dane dotycza, bez uzycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ze takie dodatkowe informacje sa przechowywane osobno i sa objete srodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemozliwiajacymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

g) ad­mi­ni­stra­tor lub ad­mi­ni­stra­tor da­nych

Administrator lub administrator danych oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jezeli cele i sposoby takiego przetwarzania sa okreslone w prawie Unii lub w prawie panstwa czlonkowskiego, to równiez w prawie Unii lub w prawie panstwa czlonkowskiego moze zostac wyznaczony administrator lub moga zostac okreslone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

h) pod­miot prze­twa­rza­ja­cy

Podmiot przetwarzajacy oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

i) od­bior­ca

Odbiorca oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub inny podmiot, któremu ujawnia sie dane osobowe, niezaleznie od tego, czy jest strona trzecia. Organy publiczne, które moga otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, nie sa jednak uznawane za odbiorców.

 

j) stro­na trze­cia

Strona trzecia oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostke lub podmiot inny niz osoba, której dane dotycza, administrator, podmiot przetwarzajacy czy osoby, które – z upowaznienia administratora lub podmiotu przetwarzajacego – moga przetwarzac dane osobowe.

 

k) zgo­da

Zgoda osoby, której dane dotycza, oznacza dobrowolne, konkretne, swiadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycza, w formie oswiadczenia lub wyraznego dzialania potwierdzajacego, przyzwala na przetwarzanie dotyczacych jej danych osobowych.

 

2. Na­zwa i ad­res ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, innych ustaw w sprawie ochrony danych obowiazujacych w krajach czlonkowskich Unii Europejskiej i innych regulacji prawnych dotyczacych ochrony danych jest:

MPU-Beratung Birgitt May GmbH

Weserstraße 7

60329 Frankfurt am Main

Niemcy

Tel.: +49 (0) 69 – 82 36 70 03
e-mail: info@mpu-beratung-frankfurt.de
WWW: www.mpu-beratung-frankfurt.de

3. Na­zwi­sko i ad­res in­spek­to­ra ochro­ny da­nych

Nie jestesmy zobowiazani do wyznaczenia inspektora ochrony danych. Jesli masz jakies pytania dotyczace ochrony danych, skontaktuj sie z osoba odpowiedzialna za nadruk.

4. Pli­ki co­okies

Strony internetowe spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH korzystaja z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe tworzone i zapisywane w urzadzeniu przez przegladarke internetowa.

Liczne strony internetowe i serwery korzystaja z plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwane identyfikatory plików cookies. Identyfikator pliku cookie jest jednoznacznym oznaczeniem pliku cookie. Sklada sie on z ciagu znaków, za pomoca których strony internetowe i serwer moga zostac przypisane do konkretnej przegladarki internetowej, w której zostal zapisany plik cookie. Umozliwia to odwiedzanym stronom i serwerom odróznienie indywidualnej przegladarki osoby, której dane dotycza, od innych przegladarek internetowych korzystajacych z innych plików cookies. Konkretna przegladarka internetowa moze zostac rozpoznana i zidentyfikowana na podstawie jednoznacznego identyfikatora plików cookies.

Korzystajac z plików cookies, spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH moze udostepnic uzytkownikom niniejszej strony internetowej uslugi przyjazne dla uzytkowników, które nie bylyby mozliwe bez zastosowania plików cookies.

Przy uzyciu plików cookies mozliwa jest optymalizacja informacji i ofert na naszej stronie internetowej pod katem danego uzytkownika. Pliki cookies umozliwiaja nam zgodnie z powyzszym opisem ponowne rozpoznanie uzytkowników naszej strony internetowej. Celem ponownego rozpoznania uzytkowników jest ulatwienie im korzystania z naszej strony internetowej. Uzytkownik strony internetowej korzystajacej z plików cookies nie musi np. wprowadzac za kazdym razem po wejsciu na strone internetowa danych dostepowych, poniewaz zadanie to przejmuje strona internetowa i plik cookie zapisany w urzadzeniu. Inny przyklad to plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamietuje artykuly wlozone przez klienta do wirtualnego koszyka przy uzyciu pliku cookie.

Osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie zapobiec utworzeniu plików cookies przez nasza strone internetowa, korzystajac z odpowiednich ustawien uzywanej przegladarki internetowej, a tym samym sprzeciwic sie umieszczaniu plików cookies na swoim urzadzeniu. Ponadto utworzone juz pliki cookies moga zostac w dowolnym momencie usuniete przy uzyciu przegladarki internetowej lub innej aplikacji. Jest to mozliwe we wszystkich standardowych przegladarkach internetowych. Jezeli osoba, której dane dotycza, zdezaktywuje tworzenie plików cookies w uzywanej przegladarce internetowej, ewentualnie nie bedzie mozliwe korzystanie w pelnym zakresie ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

5. Re­je­stro­wa­nie ogól­nych da­nych i in­for­ma­cji

Strona internetowa spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH rejestruje przy kazdym wejsciu osoby, której dane dotycza, lub systemu zautomatyzowanego na strone internetowa szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje sa zapisywane w dzienniku serwera. Zarejestrowane moga zostac (1) stosowane typy i wersje przegladarek internetowych, (2) system operacyjny stosowany przez urzadzenie otwierajace strone, (3) strona internetowa, z której urzadzenie otwierajace strone zostalo przekierowane na nasza strone internetowa (tzw. strona odsylajaca), (4) podstrony odwiedzane na naszej stronie internetowej przez urzadzenie otwierajace strone, (5) data i godzina wejscia na strone internetowa, (6) adres protokolu internetowego (adres IP), (7) dostawca uslug internetowych dla urzadzenia otwierajacego strone oraz (8) inne podobne dane i informacje sluzace odpieraniu zagrozen w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Korzystajac z ogólnych danych i informacji, spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH nie identyfikuje osoby, której dane dotycza. Informacje te sa raczej potrzebne, aby (1) prawidlowo zaprezentowac tresci naszej strony internetowej, (2) zoptymalizowac tresci naszej strony internetowej oraz jej reklame, (3) zagwarantowac trwala sprawnosc naszych systemów informatycznych i techniki naszej strony internetowej oraz (4) udostepnic organom prokuratorskim wymagane informacje w postepowaniu karnym w razie ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje sa zatem analizowane przez spólke MPU-Beratung Birgitt May GmbH po pierwsze pod katem statystycznym, a po wtóre celem analizy jest zwiekszenie bezpieczenstwa i ochrony danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnic optymalny poziom bezpieczenstwa dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z dzienników serwera sa zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osoby, których dane dotycza.

6. Pre­nu­me­ra­ta na­sze­go biu­le­ty­nu

Na stronie internetowej spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH uzytkownicy maja mozliwosc zaprenumerowania biuletynu naszej firmy. Dane osobowe przekazywane administratorowi danych podczas prenumerowania biuletynu odpowiadaja danym wprowadzonym w formularzu zgloszenia.

Spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w biuletynie o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy moze byc przesylany osobie, której dane dotycza, tylko wtedy, jezeli (1) osoba, której dane dotycza, posiada wazny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotycza, zglosila sie do rozdzielnika biuletynu. Na adres wprowadzony do rozdzielnika biuletynu przez osobe, której dane dotycza, zostanie najpierw z przyczyn prawnych przeslana wiadomosc potwierdzajaca w modelu double opt-in. Wiadomosc potwierdzajaca sluzy sprawdzeniu, czy wlasciciel adresu e-mail wyrazil zgode jako osoba, której dane dotycza, na otrzymywanie biuletynu.

Przy rejestracji do rozdzielnika biuletynu zapisujemy ponadto przydzielony osobie, której dane dotycza, przez dostawce uslug internetowych adres IP w momencie rejestracji stosowanego urzadzenia oraz date i godzine rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby odtworzyc pózniej (ewentualne) nieupowaznione uzycie adresu e-mail osoby, której dane dotycza, i sluzy zatem ochronie prawnej administratora danych.

Dane osobowe zgromadzone w ramach rejestracji do rozdzielnika biuletynu sa wykorzystywane wylacznie do wysylania naszego biuletynu. Ponadto prenumeratorzy biuletynu otrzymuja wiadomosci e-mail z informacjami, jezeli jest to konieczne do realizacji uslugi biuletynu lub zwiazanej z nia rejestracji, jak w przypadku zmian oferty biuletynu lub zmian warunków technicznych. Dane osobowe zgromadzone w ramach uslugi biuletynu nie sa przekazywane stronie trzeciej. Osoba, której dane dotycza, moze zrezygnowac w dowolnym momencie z prenumeraty naszego biuletynu. Zgoda na zapisywanie danych osobowych, która dala nam osoba, której dane dotycza, w zwiazku z wysylka biuletynu, moze zostac cofnieta w dowolnym momencie. Aby cofnac zgode, nalezy kliknac odpowiedni link znajdujacy sie w kazdym biuletynie. Ponadto istnieje równiez mozliwosc rezygnacji z biuletynu w dowolnym momencie bezposrednio na stronie internetowej administratora danych lub zgloszenia tego faktu administratorowi danych w inny sposób.

7. Sle­dze­nie kam­pa­nii ma­ilin­go­wej

Biuletyny spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH zawieraja tzw. znaczniki nawigacyjne. Znacznik nawigacyjny to miniaturowy obraz umieszczany w wiadomosciach e-mail w formacie HTML umozliwiajacy zapis i analize pliku dziennika. W ten sposób mozna wykonac statystyczna analize sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie umieszczonego w wiadomosci znacznika nawigacyjnego spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH moze rozpoznac, czy i kiedy osoba, której dane dotycza, otworzyla wiadomosc e-mail i które linki znajdujace sie w wiadomosci e-mail kliknela.

Dane osobowe gromadzone przy uzyciu znaczników nawigacyjnych umieszczonych w biuletynach sa zapisywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji wysylki biuletynu i jeszcze lepszego dopasowania tresci przyszlych biuletynów do zainteresowan osoby, której dane dotycza. Te dane osobowe nie sa przekazywane stronie trzeciej. Osoby, których dane dotycza, maja prawo do cofniecia w dowolnym momencie oddzielnej zgody danej w modelu double opt-in. Po cofnieciu zgody te dane osobowe zostana usuniete przez administratora danych. Rezygnacje z prenumeraty biuletynu spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH automatycznie rozumie jako cofniecie zgody.

8. Mo­zli­wosc na­wia­za­nia kon­tak­tu przez stro­ne in­ter­ne­to­wa

Strona internetowa spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH zawiera ze wzgledu na wymogi prawne dane umozliwiajace szybkie nawiazanie kontaktu z nasza firma droga elektroniczna oraz bezposrednia komunikacje z nami, które obejmuja równiez ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jezeli osoba, której dane dotycza, nawiaze kontakt z administratorem danych, wysylajac wiadomosc e-mail lub korzystajac z formularza kontaktowego, wówczas dane osobowe przekazane przez osobe, której dane dotycza, sa automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi danych przez osobe, której dane dotycza, sa zapisywane w celu przetwarzania lub nawiazania kontaktu z osoba, której dane dotycza. Te dane osobowe nie sa przekazywane stronie trzeciej.

 

9. Funk­cja ko­men­to­wa­nia na blo­gu na stro­nie in­ter­ne­to­wej

Spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH umozliwia uzytkownikom indywidualne komentowanie poszczególnych wpisów na blogu znajdujacym sie na stronie internetowej administratora danych. Blog jest zazwyczaj dostepnym publicznie portalem prowadzonym na stronie internetowej, w którym jedna lub kilka osób zwanych blogerami publikuje artykuly lub zapisuje mysli w tzw. wpisach. Wpisy na blogu moga byc zazwyczaj komentowane przez strone trzecia.

Jezeli osoba, której dane dotycza, napisze komentarz na blogu publikowanym na niniejszej stronie internetowej, wówczas oprócz komentarzy napisanych przez osobe, której dane dotycza, zapisane i opublikowane zostana równiez dane dotyczace czasu napisania komentarza oraz nazwy uzytkownika (pseudonimu) wybranego przez osobe, której dane dotycza. Ponadto protokolowany jest adres IP nadany przez dostawce uslug internetowych osoby, której dane dotycza. Zapis adresu IP odbywa sie ze wzgledów bezpieczenstwa i na wypadek, ze osoba, której dane dotycza, w oddanym komentarzu narusza prawa osób trzecich lub publikuje tresci niezgodne z prawem. Zapis tych danych osobowych odbywa sie zatem we wlasnym interesie administratora danych jako ewentualny dowód odciazajacy. Te zgromadzone dane osobowe nie sa przekazywane stronie trzeciej, jezeli przekazanie ich nie jest przewidziane prawnie lub nie sluzy obronie prawnej administratora danych.

 

10. Pre­nu­me­ra­ta ko­men­ta­rzy na blo­gu na stro­nie in­ter­ne­to­wej

Komentarze umieszczone na blogu spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH zasadniczo moga zostac zaprenumerowane przez osoby trzecie. W szczególnosci istnieje mozliwosc, ze osoba komentujaca zaprenumeruje komentarze umieszczone na blogu pod jej komentarzem do danego wpisu na blogu.

Jezeli osoba, której dane dotycza, wybierze opcje prenumerowania komentarzy, administrator danych wysle automatyczna wiadomosc potwierdzajaca, aby sprawdzic w modelu double opt-in, czy wlasciciel podanego adresu e-mail rzeczywiscie wybral te opcje. Z opcji prenumerowania komentarzy mozna zrezygnowac w dowolnym momencie.

 

11. Ru­ty­no­we usu­wa­nie i blo­ko­wa­nie da­nych oso­bo­wych

Administrator danych przetwarza i zapisuje dane osobowe osoby, której dane dotycza, tylko na czas wymagany do osiagniecia celu zapisu lub jezeli tak przewiduje europejski prawodawca albo inny ustawodawca w ustawach lub regulacjach, którym podlega administrator danych.

Jezeli cel zapisu nie jest juz aktualny lub minie okres zapisu wyznaczony przez europejskiego prawodawce lub innego wlasciwego ustawodawce, wówczas dane osobowe sa blokowane lub usuwane rutynowo zgodnie z regulacjami prawnymi.

 

12. Pra­wa osób, któ­rych da­ne do­ty­cza

a) Pra­wo do uzy­ska­nia po­twier­dze­nia

Kazdej osobie, której dane dotycza, europejski prawodawca przyznal prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe, które jej dotycza, sa przetwarzane. Jezeli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z tego prawa do uzyskania potwierdzenia, wówczas moze skontaktowac sie w tym celu w dowolnym momencie z pracownikiem administratora danych.

 

b) Pra­wo do uzy­ska­nia in­for­ma­cji

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo do uzyskania od administratora danych w dowolnym momencie nieodplatnej informacji o zapisanych danych osobowych dotyczacych tej osoby oraz otrzymania kopii tej informacji. Ponadto europejski prawodawca przyznal osobom, których dane dotycza, prawo do uzyskania ponizszych informacji:
cele przetwarzania
kategorie przetwarzanych danych osobowych
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniane sa lub zostana jeszcze ujawnione dane osobowe, w szczególnosci w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji miedzynarodowych
jezeli to mozliwe, okres, przez który dane osobowe beda przechowywane, a gdy nie jest to mozliwe, kryteria ustalania tego okresu
informacje o prawie do zadania sprostowania lub usuniecia danych osobowych, dotyczacych osoby, której dane dotycza, lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
jezeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotycza: wszystkie dostepne informacje o pochodzeniu danych
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a takze o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycza

Ponadto osobie, której dane dotycza, przysluguje prawo do informacji o przekazaniu danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Jezeli ma to miejsce, wówczas osoba, której dane dotycza, ma równiez prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w zwiazku z przekazywaniem danych.

Jezeli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z tego prawa do informacji, wówczas moze ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych.

 

c) Pra­wo do spro­sto­wa­nia da­nych

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych, europejski prawodawca przyznal prawo zadania od administratora niezwlocznego sprostowania dotyczacych jej danych osobowych, które sa nieprawidlowe. Ponadto z uwzglednieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotycza, ma prawo zadania uzupelnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oswiadczenia.

Jezeli osoba, której dane dotycza, chce skorzystac z tego prawa do sprostowania danych, wówczas moze ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych.

 

d) Pra­wo do usu­nie­cia da­nych (pra­wo do by­cia za­po­mnia­nym)

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo zadania od administratora niezwlocznego usuniecia dotyczacych jej danych osobowych, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci i o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne:
Dane osobowe nie sa juz niezbedne do celów, w których zostaly zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
Osoba, której dane dotycza, cofnela zgode, na której opiera sie przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych wobec przetwarzania i nie wystepuja nadrzedne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotycza, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych wobec przetwarzania.
Dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe musza zostac usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostaly zebrane w zwiazku z oferowaniem uslug spoleczenstwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

Jezeli zachodzi jedna z powyzszych okolicznosci, a osoba, której dane dotycza, chce zazadac usuniecia danych osobowych przechowywanych przez spólke MPU-Beratung Birgitt May GmbH, wówczas moze ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych. Pracownik spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH dopilnuje, aby dane zostaly niezwlocznie usuniete.

Jezeli spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH upublicznila dane osobowe i na mocy art. 17 ust. 1 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych ma jako administrator obowiazek usuniecia tych danych osobowych, to – biorac pod uwage dostepna technologie i koszt realizacji – spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH podejmuje rozsadne dzialania, w tym srodki techniczne, by poinformowac administratorów przetwarzajacych te dane osobowe, ze osoba, której dane dotycza, zada, by administratorzy ci usuneli wszelkie lacza do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH zadba o dopelnienie koniecznych kroków w poszczególnym przypadku.

 

e) Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo do zadania od administratora ograniczenia przetwarzania w nastepujacych przypadkach:
Osoba, której dane dotycza, kwestionuje prawidlowosc danych osobowych – na okres pozwalajacy administratorowi sprawdzenie prawidlowosci tych danych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycza, sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celów przetwarzania, ale sa one potrzebne osobie, której dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
Osoba, której dane dotycza, wniosla sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycza.

Jezeli zachodzi jedna z powyzszych okolicznosci, a osoba, której dane dotycza, chce zazadac ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez spólke MPU-Beratung Birgitt May GmbH, wówczas moze ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych. Pracownik spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH zadba o ograniczenie przetwarzania danych.

 

f) Pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo otrzymania danych osobowych jej dotyczacych, dostarczonych przez osobe, której dane dotycza, administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego. Poza tym ma ona prawo przeslac te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody w mysl art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych lub na podstawie umowy w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych oraz jezeli przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto wykonujac prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotycza, ma prawo zadania, by dane osobowe zostaly przeslane przez administratora bezposrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mozliwe i jezeli nie wplywa to niekorzystnie na prawa i wolnosci innych.

Aby skorzystac z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych.

 

g) Pra­wo do sprze­ci­wu

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to równiez profilowania na podstawie tych przepisów.

Spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH nie przetwarza tych danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba ze wykazemy istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesów, praw i wolnosci osoby, której dane dotycza, lub jezeli przetwarzanie sluzy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczen.

Jezeli spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezposredniego, osoba, której dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to równiez profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim. Jezeli osoba, której dane dotycza, wniesie sprzeciw wobec spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH od przetwarzania do celów marketingu bezposredniego, wówczas spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH nie bedzie juz przetwarzac danych osobowych do takich celów.

Jezeli w spólce MPU-Beratung Birgitt May GmbH dane osobowe sa przetwarzane do celów badan naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotycza, ma prawo wniesc sprzeciw – z przyczyn zwiazanych z jej szczególna sytuacja – wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych, chyba ze przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby wykonac prawo do sprzeciwu osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem spólki MPU-Beratung Birgitt May GmbH lub innym pracownikiem. Ponadto w zwiazku z korzystaniem z uslug spoleczenstwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotycza, moze wykonac prawo do wniesienia sprzeciwu za posrednictwem zautomatyzowanych srodków wykorzystujacych specyfikacje techniczne.

 

h) Zauto­ma­ty­zo­wa­ne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji w in­dy­wi­du­al­nych przy­pad­kach, w tym pro­fi­lo­wa­nie

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo do tego, by nie podlegac decyzji, która opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoluje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nia wplywa, jezeli decyzja (1) nie jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza lub (3) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza.

Jezeli decyzja (1) jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy osoba, której dane dotycza, a administratorem lub (2) opiera sie na wyraznej zgodzie osoby, której dane dotycza, spólka MPU-Beratung Birgitt May GmbH podejmie wlasciwe srodki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotycza, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrazenia wlasnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jezeli osoba, której dane dotycza, chce wykonac prawa w zwiazku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, wówczas moze ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych.

 

i) Pra­wo do wy­co­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych

Kazdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, europejski prawodawca przyznal prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jezeli osoba, której dane dotycza, chce wykonac prawo do wycofania zgody, wówczas moze ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktowac sie z pracownikiem administratora danych.

 

13. Ochro­na da­nych w przy­pad­ku apli­ka­cji i pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegajacych sie o prace w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych moze sie odbywac równiez droga elektroniczna. Ma to miejsce w szczególnosci w przypadku, gdy osoba ubiegajaca sie o prace przesle dokumenty aplikacyjne administratorowi danych droga elektroniczna, np. w wiadomosci e-mail lub korzystajac z formularza internetowego znajdujacego sie na stronie internetowej. Jezeli administrator danych zawrze z osoba ubiegajaca sie o prace umowe o prace, przeslane dane zostana zapisane w celu realizacji stosunku pracy przy uwzglednieniu regulacji prawnych. Jezeli administrator danych nie zawrze z osoba ubiegajaca sie o prace umowy o prace, wówczas dokumenty aplikacyjne zostana automatycznie usuniete po dwóch miesiacach od ogloszenia decyzji, jezeli usunieciu nie stoja na przeszkodzie inne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych. Inny prawnie uzasadniony interes w tym sensie stanowi np. obowiazek przeprowadzenia dowodu w postepowaniu w rozumieniu ogólnej ustawy o równym traktowaniu.

 

14. Re­gu­la­cje do­ty­cza­ce ochro­ny da­nych oso­bo­wych przy uzy­ciu i sto­so­wa­niu af­fi­li­net

Administrator danych implementowal na niniejszej stronie internetowej komponenty firmy affilinet. Affilinet jest niemiecka siecia afiliacyjna oferujaca marketing afiliacyjny.

Marketing afiliacyjny jest to technika marketingu internetowego umozliwiajaca operatorom stron internetowych, tzn. sprzedawcom lub reklamodawcom, wyswietlanie reklamy rozliczanej najczesciej w oparciu o prowizje za klikniecie lub udzial w sprzedazy na stronach internetowych osób trzecich, tzn. partnerów, okreslanych równiez mianem afiliantów lub wydawców. Sprzedawca udostepnia w sieci afiliacyjnej reklame, tzn. banner lub inny odpowiedni srodek przekazu reklamy internetowej, która jest nastepnie implementowana przez afilianta na wlasnej stronie internetowej lub rozpowszechniana przy uzyciu innych kanalów, np. marketingu z uzyciem slów kluczowych lub mailingu.

Spólka zarzadzajaca siecia Affilinet jest affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Niemcy.

Affilinet umieszcza plik cookie na urzadzeniu osoby, której dane dotycza. Czym sa pliki cookies, objasniono powyzej. Sledzacy plik cookie nie zapisuje zadnych danych osobowych. Zapisywane sa wylacznie numer identyfikacyjny afilianta, tzn. partnera posredniczacego w znalezieniu potencjalnego klienta, oraz numer porzadkowy uzytkownika strony internetowej oraz kliknietej reklamy. Celem zapisu tych danych jest realizacja wyplat prowizji miedzy sprzedawca a afiliantem realizowanych w sieci afiliacyjnej, czyli Affilinet.

Osoba, której dane dotycza, moze w dowolnym momencie zapobiec zgodnie z powyzszym opisem utworzeniu plików cookies przez nasza strone internetowa, korzystajac z odpowiednich ustawien uzywanej przegladarki internetowej, a tym samym sprzeciwic sie umieszczaniu plików cookies na swoim urzadzeniu. Takie ustawienie uzywanej przegladarki internetowej zapobiegnie równiez umieszczeniu pliku cookie na urzadzeniu przez Affilinet. Ponadto utworzone juz przez Affilinet pliki cookies moga zostac w dowolnym momencie usuniete przy uzyciu przegladarki internetowej lub innej aplikacji.

Obowiazujace regulacje dotyczace ochrony danych osobowych w Affilinet mozna pobrac pod https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

 

15. Re­gu­la­cje do­ty­cza­ce ochro­ny da­nych oso­bo­wych przy uzy­ciu i sto­so­wa­niu ser­wi­su Fa­ce­bo­ok

Administrator danych implementowal na niniejszej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook jest serwisem spolecznosciowym.

Serwis spolecznosciowy to internetowy portal spolecznosciowy, spolecznosc internetowa umozliwiajaca uzytkownikom zazwyczaj komunikacje miedzy soba i interakcje w przestrzeni wirtualnej. Serwis spolecznosciowy moze byc platforma sluzaca do wymiany opinii i doswiadczen lub umozliwic spolecznosci internetowej udostepnianie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umozliwia uzytkownikom serwisu spolecznosciowego miedzy innymi tworzenie prywatnych profili, wysylanie zdjec i tworzenie sieci znajomych.

Spólka zarzadzajaca serwisem Facebook jest acebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych jest w przypadku osób mieszkajacych poza granicami USA lub Kanady Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Przy kazdorazowym wejsciu na jedna z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zostal implementowany komponent serwisu Facebook (wtyczka Facebook), odpowiedni komponent serwisu Facebook zainicjuje automatycznie pobranie przez przegladarke internetowa na urzadzenie osoby, której dane dotycza, prezentacji danego komponentu z serwisu Facebook. Przeglad wszystkich wtyczek Facebook dostepny jest pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook rejestruje, które konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedzila osoba, której dane dotycza.

Jezeli osoba, której dane dotycza, jest równoczesnie zalogowana w serwisie Facebook, Facebook rejestruje przy kazdorazowym wejsciu osoby, której dane dotycza, na nasza strone internetowa i podczas calego okresu przegladania naszej strony internetowej, które konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotycza. Informacje te sa gromadzone przez komponent serwisu Facebook i przypisywane przez serwis Facebook do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotycza. Jezeli osoba, której dane dotycza, kliknie przycisk serwisu Facebook implementowany na naszej stronie internetowej, np. przycisk „Lubie to”, lub jezeli osoba, której dane dotycza, napisze komentarz, wówczas Facebook przypisze te informacje do osobistego konta uzytkownika serwisu Facebook osoby, której dane dotycza, i zapisze te dane osobowe.

Facebook otrzymuje przy uzyciu komponentu serwisu Facebook informacje o tym, ze osoba, której dane dotycza, odwiedzila nasza strone internetowa, zawsze w sytuacji, gdy osoba, której dane dotycza, w momencie wejscia na nasza strone internetowa byla równoczesnie zalogowana w serwisie Facebook; ma to miejsce niezaleznie od tego, czy osoba, której dane dotycza, kliknela komponent serwisu Facebook. Jezeli przesylanie niniejszych informacji przez osobe, której dane dotycza, jest niepozadane, moze ona zapobiec transferowi tych informacji, wylogowujac sie przed wejsciem na nasza strone internetowa z konta serwisu Facebook.

Opublikowana przez Facebook wytyczna w sprawie ochrony danych osobowych, dostepna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Ponadto objasniono w niej, jakie opcje ustawien oferuje Facebook, aby chronic sfere prywatna osoby, której dane dotycza. Poza tym dostepne sa rózne aplikacje umozliwiajace wykluczenie transferu danych do serwisu Facebook. Takie aplikacje moga byc stosowane przez osobe, której dane dotycza, w celu wykluczenia transferu danych do serwisu Facebook.

bottom of page